Visual Diaries / Girls Photo Exhibition Catalogue

Book Publication- Exhibition Catalogue – Concept & Curation of Photo exhibiton